Utmärkelser 

Förenigen har fått ett generöst penningbidrag å 10.000,- från Framtidsbanken, Sparbanken Nord 

samt

tilldelats Piteå kommuns Stipendium för miljö, natur- och kulturmiljövård 2014.

 

 

 

 

 

Verksamhetsberättelse för 2015

 

Föreningens utveckling är fortsatt positiv. Medlemsantalet håller sig stabilt till runt 100.

Ekonomin är i god balans.

Här följer en kort återblick av det gångna årets verksamhet.

 

Under våren färdigställdes båtbyggnadsmuseet,  ny belysning inmonterades  samt iordning-ställdes inombordsmotorutställningen i nedre plan i lokalen 6B.

 

Öppethållande av museet under sommaren kunde genomföras, trots endast två guider, men tack vare engagerade medlemmar. Vi märker ett allt mer stigande intresse för vår verksamhet i form av ökande besökssiffror.

 

Programmet för årets skärgårdsfest omfattade guidningar, visning av båtbygget, motor-demonstrationer samt tre uppskattade föreläsningar. Utöver ovan sagda erbjöds provtur med vår egen byggda Pitebåt. Allt detta plus bra väder gjorde dagen till en riktig folkfest.

 

Projektet Fälbåtsbygge fortskrider enligt planerna

 

En utställning, där våra lokalers historia och tidigare placering vid den dåvarande hamnen i Piteå, beskrivs i text och bild, har under hösten arbetats fram.

 

En omdisponering av vår bruksbåtsutställning i det öppna båthuset, som ersättning för de täckningar vi blev avstulna, utfördes under hösten.

 

Ett celebert besök kan vi också notera. Karin Gafvelin, som verkar på Skeppsholmens båtbyggeri och tillika är en hängiven skutseglare, kom på visit då hon har för avsikt att skriva om fälbåtar i någon tidskrift.

 

Ett fortsatt inflöde av motorer, verktyg och tidskrifter som donationer kan vi tacksamt notera.

 

Som slutord vill vi i styrelsen rikta ett varmt tack till Piteå kommun, Piteå museum, alla sponsorer små som stora, alla bidragsgivare och givetvis våra hängivna medlemmar.

 

 

Piteå 2016-02-17

Styrelsen för Piteå Båtmuseum

 

 

gm Tore Sandström, ordf.